Všeobecné obchodní podmínky maloobchod

společnosti ACTIVA spol. s r.o., se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198

I. Obecná ustanovení

 • 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti ACTIVA (dále jako „společnost ACTIVA nebo také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“) při dodávkách aktovek, batohů, školního, výtvarného a kancelářského zboží (dále jen „Zboží“) ze sortimentu společnosti ACTIVA zákazníkovi za účelem jeho dalšího prodeje, a to na základě objednávky zákazníka.
 • 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti ACTIVA nakupující na základě platného katalogu nebo ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností ACTIVA na adrese www.activacek.cz, tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku.
 • 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese www.activacek.cz. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna všeobecné obchodní podmínky vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů. Na podmínky doručení navrhovaných změn obchodních podmínek zákazníkovi se vztahuje čl. IX. těchto podmínek.
 • 4. Veškeré vztahy mezi společností ACTIVA a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
 • 5. Zboží dodávané společností ACTIVA je určeno k dalšímu prodeji zákazníkem.

II. Objednávání zboží

 • 1. Objednávka může být společnosti ACTIVA zaslána poštou na adresu některé z poboček společnosti ACTIVA, tak jak jsou uvedeny v katalogu nebo na internetových stránkách společnosti ACTIVA, podána telefonicky na telefonní číslo některé z poboček společnosti ACTIVA, tak jak je uvedeno v katalogu nebo na internetových stránkách společnosti ACTIVA, e-mailem na elektronickou adresu společnosti ACTIVA, tak jak je uvedena v katalogu nebo na internetových stránkách společnosti ACTIVA nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese www.activacek.cz
 • 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  • a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon nebo e-mailovou adresu).
  • b) Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.
  • c) Množství objednávaného zboží.
  • d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).
  • e) Den dodání zboží dohodne-li se zákazník se společností ACTIVA odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.
  • f) Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.
  • g) Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.
 • 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost ACTIVA se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti ACTIVA se objednávka považuje za úplnou.
 • 4. Společnost ACTIVA potvrdí zákazníkovi, který objednává zboží některým komunikačním prostředkem na dálku, přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou adresu.
 • 5. Pokud zákazník odesílá společnosti ACTIVA první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu apod. a osvědčení o DIČ.
 • 6. V případě, že je kupní smlouva se spotřebitelem uzavírána některým z prostředků komunikace na dálku sdělí společnosti ACTIVA tomuto zákazníkovi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy rovněž tyto informace:
  • (i) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
  • (ii) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
  • (iii) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,
  • (iv) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
  • (v) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle bodu (ii),
  • (vi) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
  • (vii) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
  • (viii) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
  • (ix) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a
  • (x) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 • 7. Zákazník bere na vědomí, že společnost ACTIVA není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.
 • 8. Telefonické hovory se společností ACTIVA mohou být monitorovány.

III. Kupní cena zboží

 • 1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního katalogu společnosti ACTIVA. Společnost ACTIVA poskytne zákazníkovi na jeho žádost tištěný katalog platný pro dané období. Tištěný katalog je vydáván zpravidla pro období jednoho roku. Aktuální katalog je dostupný na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese www.activacek.cz.
 • 2. Společnost ACTIVA si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů. Společnost ACTIVA bude zákazníka o těchto změnách vhodným způsobem informovat.
 • 3. Závazná kupní cena zboží je určována dle aktuálního katalogu společnosti ACTIVA zveřejněného na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese www.activacek.cz.
 • 4. Neuvede-li zákazník na objednávce, že objednává zboží za ceny dle tištěného katalogu, má se nevyvratitelně za to, že objednává za ceny uvedené v katalogu zveřejněném na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese www.activacek.cz. Pokud zákazník do objednávky uvede, že objednává dle tištěného katalogu a aktuální cena zboží je od uvedené ceny odlišná, a pokud o této změně ještě nebyl informován, je společnost ACTIVA povinna zákazníka dodatečně o této skutečnost vhodným způsobem informovat a zjistit, zda na objednávce trvá i v případě zvýšené ceny.
 • 5. V případě, že se společnosti ACTIVA nepodaří zákazníka kontaktovat podle předchozího odstavce v dostatečném předstihu tak, aby objednané zboží mohlo být dodáno ve lhůtě podle čl. VI.2., je společnost ACTIVA povinna dodat zboží za cenu uvedenou v tištěném katalogu.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 • 1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti ACTIVA podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy § 1725 a násl. občanského zákoníku.
 • 2. K uzavření kupní smlouvy dochází:
  • a) okamžikem doručení úplné objednávky společnosti ACTIVA za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu,
  • b) okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu podle čl. III.4.,
  • c) okamžikem uplynutí lhůty ke kontaktování zákazníka podle čl. III.5.,
  • d) okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.5., podle toho, co nastane později.

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 • 1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti ACTIVA uvedený na daňovém dokladu.
 • 2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti ACTIVA, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností ACTIVA nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností ACTIVA.
 • 3. Kupní cena za zboží, které ACTIVA na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do čtrnácti dnů od dodání zboží zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který ACTIVA zákazníkovi vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později.
 • 4. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti ACTIVA podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností ACTIVA písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností ACTIVA a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 •  5. Společnost ACTIVA si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti ACTIVA neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost ACTIVA právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti ACTIVA uhradí.

VI. Podmínky dodání zboží

 • 1. Společnost ACTIVA dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne 1000 Kč bez DPH (po uplatnění slev), činí dopravné 100 Kč bez DPH. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění.
 • 2. Zboží je dodáno zákazníkovi v nejkratším možné době.
 • 3. Termíny dodání nadstandardního zboží, které není uvedeno v katalogu, se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby.
 • 4. Spolu s dodaným zbožím společnost ACTIVA vždy předá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen po zkontrolování kartonáže zboží (viz. bod VII. "Reklamace a záruční doba") na dodací list uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.
 • 5. Zákazník má při přebírání či předávání zboží právo požádat řidiče společnosti ACTIVA o prokázání se identifikační kartou, která obsahuje jeho jméno a příjmení, osobní číslo, fotografii a razítko společnosti ACTIVA.
 • 6. Zákazník je povinen společnost ACTIVA neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Společnost ACTIVA neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.
 • 7. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
 • 8. Společnost ACTIVA vystaví zákazníkovi daňový doklad-fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží spolu s dodacím listem. Při dílčím plnění doručí ACTIVA zákazníkovi daňový doklad-fakturu následně po ukončení smluvně definovaného období. Zákazníkovi, který poskytl společnosti ACTIVA písemný souhlas, zašle daňový doklad-fakturu v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mail zákazníka poskytnutý v písemném souhlasu. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
  • a) Označení a číslo faktury.
  • b) Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
  • c) Bankovní spojení prodávajícího.
  • d) Datum splatnosti kupní ceny.
  • e) Popis dodaného zboží a jeho množství.
  • f) Číslo objednávky kupujícího.
  • g) Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
  • h) Číslo příslušného dodacího listu.
 • 9. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti ACTIVA), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vracenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost ACTIVA vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.
 • 10. V případě vyžádané opravy daňového dokladu zákazníkem na jiný právní subjekt, nebo rozdělení daňového dokladu jinak, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit společnosti ACTIVA administrativní poplatek 100 Kč bez DPH.

VII. Reklamace a záruční doba

 • 1. Práva a povinnosti společnosti ACTIVA a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti ACTIVA za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti ACTIVA za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.
 • 2. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 • 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • 4. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost ACTIVA před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti ACTIVA a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
  • d) o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud společnost ACTIVA tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • h) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • i) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnosti ACTIVA před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • 6. Společnost ACTIVA je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceno zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost ACTIVA, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s náklady na jeho dodání. Společnost ACTIVA není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.
 • 7. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v katalogu nebo na stránkách www.activacek.cz.
 • 8. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Individuální záruční doba je vždy uvedena v katalogu společnosti ACTIVA nebo na internetových stránkách společnosti v popisu konkrétního zboží.
 • 9. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 11. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti ACTIVA, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí ACTIVA záruční list i dodatečně.

VIII. Ochrana autorských práv

 • 1. Veškerý obsah vytvořený společností ACTIVA a zveřejněný na stránkách www.activacek.cz, stejně tak na blogu www.skolnisvet.cz, je duševním vlastnictvím společnosti ACTIVA. Jedná se především o fotografie a produktová videa pořízená společností ACTIVA, bannery, textové informace, návody, testování aj. Kopírování obsahu nebo jeho části a jeho použití pro komerční účely není povoleno a znamená porušení majetkových práv plynoucích společnosti ACTIVA z jejich vlastnictví.
 • 2. V případě, že zákazník provozuje eshop, na kterém mimo jiné nabízí zboží zakoupené za tímto účelem od společnosti ACTIVA, může si produktové fotografie a textové informace ke zboží vyžádat od společnosti ACTIVA, a to prostřednictvím svého obchodního zástupce nebo žádostí na marketingové oddělení divize maloobchod.
 • 3. Společnost ACTIVA poskytne zákazníkovi za účelem jeho vlastní propagace zboží zakoupeného od společnosti ACTIVA produktové fotografie a texty, které má k dispozici od jednotlivých výrobců.

IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • 1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).
 • 2. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 3. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.
 • 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 • 5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 • 6. Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 7. Osobní údaje pro účely nabízení dalšího zboží z nabídky activacek.cz budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení. Ze zasílání se zákazník může kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na mo.B2B@activa.cz. Odvolání tohoto souhlasu nemám vliv na dodávku zboží či služeb. 
 • 8. Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
 • 9. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • 10. Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.

X. Doručování

 • 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
 • 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. Produkty z drahých kovů

 • 1. České puncovní značky.
Zlato
24 karátů = 999/1000
23 karátů = 958/1000
22 karátů = 900/1000
18 karátů = 750/1000
14 karátů = 585/1000

Stříbro
925/1000 (stearlingové/mincovní stříbro)

XII. Závěrečná ustanovení

 • 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu společnosti ACTIVA nebo z nabídky na www.activacek.cz. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti ACTIVA uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností ACTIVA a zákazníkem sjednány individuálně.
 • 2. Písemnou dohodou mezi společností ACTIVA a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 • 3. Právní vztah společnosti ACTIVA a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.
 • 4. Pokud vztah mezi společnosti ACTIVA a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 • 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 • 6. V případě sporu se může zákazník, který je spotřebitelem, obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež v rámci své působnosti zajišťuje alternativní řešení sporů pomocí nevládních organizací, které poskytují poradenskou činnost v oblasti spotřebitelských práv při řešení konkrétních spotřebitelských sporů.
 • 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018.
nahoru