Pravidla pro soutěž o pastelky Infinity 12 barev

(dále jen „Soutěž“)

 

Úvodní ustanovení

Vyhlašovatelem a provozovatelem Soutěže je společnost ACTIVA spol. s r. o., se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9, IČO: 48111198, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16077 zastoupena Ing. Ondřejem Holým, prokuristou.

Předmětem těchto pravidel Soutěže je úprava právního vztahu mezi účastníky (dále jen „Účastník") a vyhlašovatelem, resp. provozovatelem soutěže (dále jen „Vyhlašovatel"). Zapojením do soutěže projevuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

1. Účast v soutěži

Soutěže se účastní zástupce základní školy, který zašle na e-mailovou adresu info@activacek.cz fotografii nebo video práce s pastelkami Infinity a uvede adresu školy, jméno kontaktní osoby, třídu a počet žáků třídy, která výhru obdrží.

 

2. Vyhodnocení soutěže

Konec soutěže je 1. 4. 2024. Po skončení soutěže vybere nebo vylosuje určený marketingový pracovník vyhlašovatele výherce nebo výherkyni, který/á splní zadání v podobě zaslání obrázku nebo videa práce s pastelkami Infinity. Výherce/Výherkyně bude vyhlášen/a nejpozději do jednoho týdne od ukončení soutěže.

 

3. Práva a povinnosti Účastníka

Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Soutěži. Účastníci před vstupem do Soutěže musí oficiálně zastupovat základní školu.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.

 

4. Práva a povinnosti Vyhlašovatele

Vyhlašovatele má právo vyloučit ze soutěže Účastníka soutěže, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany Účastníka soutěže či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch Účastníka soutěže. Každý Účastník soutěže může publikovat pouze jednu odpověď. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na této stránce s pravidly.

Odměnu nelze vyplatit v hotovosti ani ji vyměnit za jiné obdobné služby nebo zboží. Účast v Soutěži ani odměnu není možné vymáhat právní cestou.

 

5. Ceny v soutěži

Účastník soutěže, který je vybrán nebo vylosován dle pravidel konkrétní soutěže se stává výhercem. Výherce získá výhru či odměnu, která je v Soutěži uvedená. Výherce bude vyzván, aby Vyhlašovateli prostřednictvím e-mailové zprávy zaslal poštovní adresu pro doručení výhry. Doručovací adresu je potřebné zaslat do 10 dní od zveřejnění jména výherce. Jestliže vybraný výherce nezareaguje do 10 pracovních dnů, Vyhlašovatel má právo vylosovat nebo vybrat dle zadání soutěže dalšího účastníka.

Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě a není možné ji vymáhat soudní cestou. Vyhlašovatel zabezpečí doručení výhry výherci nejpozději do 14 dnů po skončení soutěže. Vyhlašovatel nezodpovídá za nedoručení nebo poškození výhry.

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zapojením se do Soutěže Účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Vyhlašovateli Soutěže k účelu pořádání a vyhodnocení Soutěže; pro případ, že se Účastník stane výhercem, uděluje souhlas ke zveřejnění jeho jména ve formátu jméno a příjmení.

 

6.1. Informace o zpracování osobních údajů:

Správcem osobních údajů Účastníků je Vyhlašovatel Soutěže.

 

Jaká mají Účastníci práva?

  • Svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat na e-mailové adrese romana.tocikova@activa.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů po dobu před odvoláním souhlasu. V případě neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo při odvolání souhlasu, nebude Vyhlašovatel dále osobní údaje Účastníka zpracovávat. Mají právo na přístup k osobním údajům, které o nich Vyhlašovatel zpracovává. To znamená, že mají zejména právo, aby jim Vyhlašovatel sdělil, jaké údaje o nich zpracovává.
  • Mají právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných údajů.
  • Mají právo na výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, příp. pokud odvolají svůj souhlas a Vyhlašovatel zároveň již nemá jiný důvod pro jejich užití.
  • Mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

nahoru