Obchodní podmínky upravující účast v Affiliate programu e-shopu Activáček.cz

1. Vymezení pojmů

Inzerent, provozovatel Affiliate programu – společnost ACTIVA spol. s r. o., se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9, IČO: 48111198, která je provozovatelem e-shopu Activáček.cz

Partner, je subjekt, který je registrován do Affiliate programu Inzerenta a bude umisťovat na své webové stránky nabídky elektronických reklamních prostředků Inzerenta.

Affiliate program, umožňuje zapínání elektronických reklamních prostředků Inzerenta, které jsou součástí Inzerentovy nabídky přístupné registrovaným Partnerům v rámci sítě Commission Junction.

Zapojením se do Affiliate programu Inzerenta souhlasí Partner vedle obecných účastnických podmínek affiliate sítě také navíc s následujícími účastnickými podmínkami.

 

2. Provizní systém

Inzerent v rámci internetového obchodu nwww.activacek.cz zajišťuje také přístup do affiliate sítě Commission Junction (dále jen „Provizní systém“), který umožňuje, aby Partner umístil na své webové stránky nabídky a reklamy na zboží, které prodává Inzerent. Inzerent v souladu s těmito podmínkami vyplácí Partnerovi odměnu z ceny zboží, které Inzerent prodá svým zákazníkům na základě přístupu zprostředkovaného Partnerem pomocí odkazu umístěného na webových stránkách Partnera.

 

3. Podmínky vstupu do Provizního systému

Subjekt, který má zájem stát se Partnerem v Provizním systému, musí podat žádost k registraci vyplněním registračního formuláře. Poté, co žadatel obdrží od Commission Junction na svůj e-mail přihlašovací údaje a poprvé se na základě těchto údajů přihlásí do aplikace, stává se Partnerem Provizního systému. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva a strany jsou vázány těmito podmínkami.

 

4. Omezení, závazky a ručení Partnera

Partnerské webové stránky nesmějí zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu ani s podobným obsahem souviset resp. ho používat:

 • názvy domén, které obsahují v jakékoli podobě výraz Activáček,
 • webové stránky, v jejichž rámci se nachází webová stránka nebo webové stránky řešené tak, že existuje nebezpečí záměny s e-shopem Activáček.cz,
 • cookie dropping, iFrames, reklama ve vrstvách (layers) a pop-ups apod. Vytváření cookies je dovoleno pouze, když:
 • je použit oficiální a jednoznačně označený reklamní prostředek Activáček.cz
 • reklamní prostředek Activáček.cz je pro uživatele patrný
 • vytvoření cookies předchází dobrovolné a vědomé prokliknutí uživatele
 • webové stránky, které jsou „ve výstavbě“,
 • webové stránky, odporující zákonům České republiky, stránky s pornografickým obsahem anebo stránky, které by mohly poškodit dobré jméno společnostiACTIVA, spol. s r.o. Obsah Partnerova webu nesmí porušovat práva třetích stran,
 • srovnávací reklama, především agresivní srovnávací reklama, která může vytvářet problémy ve vztazích s ostatními provozovateli reklamy a agresivní konkurenční nároky, které nejsou odůvodněné,
 • webové stránky s nadměrně dlouhou dobou stahování resp. stránky, které jsou nedostupné,
 • webové stránky, které navzdory výslovné akceptaci našeho reklamního filtru zabraňujícího spojení na stránky s pornografickým a násilí oslavujícím obsahem, provedou spojení na takovéto stránky,
 • jako příchozí návštěva vedoucí k uznané konverzi nebude považována, ani tolerována, návštěva vedoucí z přesměrované návštěvy. Touto návštěvou se rozumí návštěva, která nevedla z řádného reklamního prostoru Partnera (banner, textový odkaz, widget aj.) a byla pravděpodobně přesměrována automaticky. Toto jednání je považováno za nekalé a může vést k ukončení spolupráce s Partnerem. Zároveň za tyto návštěvy nebudou vypláceny odměny,

Při porušení ze strany přihlášených Partnerů ztrácejí tito nárok na provizi. V těchto případech si vyhrazujeme právo k okamžitému vyloučení z affiliate programu společnosti ACTIVA, spol. s r.o., jednostrannému ukončení smlouvy a podniknutí dalších právních kroků, případně uplatnění nároků na náhradu škody ze strany Inzerenta.

 

5. Používání slevových kódů

Partner je oprávněn nabízet na svých internetových stránkách návštěvníkům pouze takové poukázky / slevové kódy obsahující slevu při nákupu v e-shopu Activáček.cz, které Inzerent poskytl Partnerovi s konkrétní výši slevy. Partner není oprávněn nabízet jakékoli jiné slevy, slevové kódy nebo obdobné nabídky, které neobdržel od Inzerenta. Veškeré objednávky z affiliate kanálu, které byly vytvořeny s kuponem či slevou, která nebyla určena výhradně pro affiliate partnera, budou ze strany Inzerenta stornovány.

Nejste si jisti, zda můžete promovat některý kupon? Ozvěte se nám na affiliate@activacek.cz

 

6. Reklamní prostředky a online reklamní nosiče

Veškeré reklamní prostředky používané v rámci Affiliate programu jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci Affiliate programu. Změny v textech nebo zobrazeních nebo zcela vlastní reklamní výroky jsou nepřípustné.

Manipulace s reklamními prostředky nebo jejich nesprávné používání povedou k vyloučení Partnera z affiliate programu. Inzerent si vyhrazuje právo přesměrování právních nároků, které vzniknou ze zmanipulovaných reklamních prostředků (např. chybné prodejní ceny) na Partnera.

Jakékoli použití překračující rámec Affiliate programu, především komerční šíření nebo rozmnožování je zakázáno resp. vyžaduje předcházející písemný souhlas provozovatele Affiliate programu. Toto platí i pro přijetí do elektronických databází a rozmnožování na CD-ROM, DVD atd. V ostatních bodech platí právní limity, které vyplývají z autorského práva, práva na ochranu dat a ostatních aplikovatelných zákonných předpisů.

Propagace kampaně e-mailem na e-mailové adresy třetích osob, jestliže neexistuje souhlas příjemce (spam), je nepřípustná a nesmí být prováděna. Bez újmy nároků na zanechání takového způsobu reklamy a bez újmy ostatních nároků přísluší společnosti ACTIVA, spol. s r.o.,. za každé porušení tohoto druhu smluvní pokuta ve výši, kterou je třeba stanovit v individuálních případech podle spravedlivého uvážení.

 

7. Základy pro poskytování odměny (provize)

Inzerent se zavazuje platit Partnerovi odměnu (provizi), která náleží Partnerovi v případě, že uživatel navštíví prostřednictvím webových stránek Partnera webové stránky Activáček.cz a zde uskuteční nákup. Partnerovi přísluší v tomto případě odměna ve výši 10 % z ceny nákupu bez DPH z každého realizovaného obchodu uživatele.

Partner obdrží odměnu tehdy, pokud uživatel realizuje nákup do 30 dnů od posledního kliknutí z Partnerových stránek. Nárok na odměnu vzniká partnerovi tehdy, kdy zákazník s Inzerentem uzavře kupní smlouvu. Partner neobdrží odměnu tehdy, pokud uživatel zakoupené zboží do 14 dnů v souladu s obchodními podmínkami provozovateli vrátí.
 
Partner nemá nárok na odměnu z uhrazených služeb, jako jsou expediční poplatky.
 
Vyplácená částka bude vypočtena na základě statistik dostupných v Provizním systému. Odměna bude považována za splacenou okamžikem připsání odměny na účet Partnera.

 

8. Osobní údaje

Partner dává přihlášením do Provizního systému provozovatele souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení.

Osobní údaje provozovatel nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky související s Provizním systémem, s jejichž zasíláním Partner výslovně souhlasí.

Osobní údaje může Partner kdykoliv změnit po přihlášení do svého Provizního systému.

Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může Partner kdykoli odvolat, a to tak, že napíše e-mailovou zprávu na affiliate@activacek.cz

 

9. Doba trvání smlouvy a vypovězení smlouvy

Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoli (v osobní oblasti affiliate partnerů) vypovědět.

Výpovědní doba činí v takovém případě 7 dní od data, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

Každá ze stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti druhou stranou, a to i v případě, kdy se jedná o nepodstatné porušení.
 
Po ukončení smluvního vztahu musí být všechny reklamní prostředky a linky Inzerenta ze stránky Partnera neprodleně (nejpozději však po 24 hodinách) odstraněny.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi Inzerentem a Partnerem.
 
Inzerentem si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky oznámí e-mailem minimálně 7 dní před účinností nových smluvních podmínek. V případě, že Partner neoznámí nesouhlas s novými Obchodními podmínkami, mají strany za to, že Partner s podmínkami souhlasí. V případě, že Partner oznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, dojde k ukončení smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti nových smluvních podmínek.
 
Strany se dohodly, že budou upřednostňovat doručování jakýchkoli písemností dle této smlouvy elektronicky, a to pro provozovatele na e-mailovou adresu affiliate@activacek.cz a Partnerovi na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve svých přihlašovacích údajích v Provizním systému.
 
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně ustanoveními Občanského zákoníku v platném a účinném znění. V otázkách neupravených se řídí tato smlouva ustanoveními o zprostředkovatelské smlouvě dle § 2445 a násl.
 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem po odsouhlasení ze strany Inzerenta a prvním přihlášením Partnera do Provizního systému.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27. 5. 2019.

 

nahoru